מה זה תו אמון הציבור?

תו אמון הציבור מעיד כי העסק הנושא את התו התחייב לפעול בהתאם לכללי ההגינות שגיבש ארגון אמון הציבור, הסכים שאמון הציבור יבקר את מידת עמידתו בכללים והתחייב לתקן ליקויים שימצאו בפעילותו. התו מעיד שהעסק הטמיע את כל התיקונים שדרש אמון הציבור לבצע בממשקים שלו עם הציבור: חוזים, תקנונים, פרסומים, נהלי טיפול בתלונות וכד'.

במציאות הישראלית שבה אין אכיפה מספקת של דיני הגנת הצרכן ורבים מהעסקים כלל אינם מכירים את הוראות החוק שעליהם לציית להן, החלטה של עסק להעמיד את מידת הציות שלו לחקיקה הצרכנית לבקרה של ארגון חיצוני הינה החלטה לא פשוטה, במיוחד כשהמתחרים אינם מצייתים לחוק באותה מידה.

העסקים בעלי תו אמון הציבור הם קבוצת עסקים נבחרת שקיבלה החלטה אמיצה לשים עצמם תחת זכוכית המגדלת של ארגון אמון הציבור ולתקן כל כשל ותקלה בהתנהלותם שימצאו. העסקים משתתפים בעלות של שירותי הבקרה בהתאם להיקף פעילותם העסקית (עסקים בעלי מחזור קטן משלמים פחות מבעלי מחזור כספי גדול).

יתכן ובפעולת עסק בעל תו ימצאו הפרות של החוק ו/או של כללי אמון הציבור במהלך הבקרה שעורך הארגון לעסק או אגב טיפול בתלונות – מחויבותו של העסק להגינות באה לידי ביטוי בהתחיבותו המתמדת לתקן ליקויים בפעילותו כשאלו מתגלים, ביישום הכללים בהתנהלות העסק, בהתייעצויות שוטפות עם מחלקת הבקרה של ארגון אמון הציבור בכל שאלה בעניין ציות לחוק והכללים ובמחויבותו של העסק ליישב מחלוקות בינו לבין לקוחותיו. חוסר נכונות של העסק לתקן את ליקויים שאותרו ואי כיבוד כללי אמון הציבור עלולה להוביל להליך שלילת תו אמון הציבור.

עסקים המחויבים לכללי ההגינות רשאים להחצין את מחויבותם באמצעות הצגת "תו אמון הציבור", המסמל לציבור את מחויבותם לכללי ארגון אמון הציבור. חשוב להדגיש שלא כל עסק יכול להתחייב לכללי ארגון אמון הציבור.

חשוב להדגיש, כי מחויבות לכללי אמון הציבור אינה ערובה למיקום גבוה בדוחות הדירוג שעורך ארגון אמון הציבור או בכל פרסום השוואתי אחר שמבצע הארגון. לכן, יכול להיות מצב בו בראש הדירוג יעמוד דווקא עסק אשר אינו מחויב.

לחיפוש עסקים בעלי תו אמון הציבור לחצו כאן

להגשת מועמדות עסק לתו אמון הציבור לחצו כאן

 

השירותים המוענקים לעסקים בעלי תו על ידי אמון הציבור:

 • ליווי צרכני להתנהלות העסק מול לקוחותיו ע"י צוות מומחים מוביל בתחום הצרכנות

 • בקרה שוטפת להתנהלות העסק מול הצרכנים (האם העסק עומד בדרישות בהן מחויבים עסקים מכוח הדין בישראל)

 • בדיקה משפטית של מסמכי החברה בממשקים הצרכניים (תקנון אתר החברה, הסכמים צרכניים, תעודות אחריות וכיוצב')

 • ליווי וייעוץ בניהול סיכונים ומשברים צרכניים לרבות מידע על תמחור סיכונים צרכניים

 • ליווי במיתוג העסק כעסק הגון אשר התחייב לכללי אמון הציבור

 • ליווי וייעוץ בטיפול בתלונות הלקוחות - ברמה הפרטנית והאסטרטגית

 • בקרת פרסומים ומבצעים

 • לקוח סמוי - כמנגנון בקרה לבית העסק

 • גישור ויישוב מחלוקות בין בית העסק ללקוחותיו

 • קורס שירות וימי עיון בתחומי צרכנות מגוונים

 • אימות המלצות צרכנים על העסק

 • דוחות ענפיים, דוחות דירוג ענפיים, עדכונים משפטיים שוטפים בתחום הצרכנות

 

כללי אמון הציבור אליהם עסקים מתחייבים

כללי אמון הציבור מאגדים את הדרישות המפורשות הקבועות בדין בתחום הגנת הצרכן לצד הנחיות ליישום הוראות כלליות בחוק (כגון האיסור הכללי על הטעייה), ובנוסף מפרטות הוראות נוספות שחורגות מדרישות הדין בנושאים המרכזיים, השכיחים והכואבים ביותר בתחום ההגינות העסקית.

הכללים מייצגים ערכי שירות בינלאומיים הנהוגים במדינות כגון ארה"ב, יפן, קנדה ובריטניה, תוך התאמתם לחוקים ולצורכי הצרכן בישראל.

כללי אמון הציבור הינם ייעודיים לענפים מסויימים וזאת במטרה להנגיש את הוראות החוק הרלוונטיות לכל ענף פעילות לעסקים ולצרכנים כאחד. הכללים הענפיים משמשים כקודקס ראשון מסוגו בישראל המרכז את כלל החקיקה והדין בכל אחד מהענפים.

 

אמון הציבור מקיים קשרים עם גופים האמונים על הגינות עסקית ברחבי העולם ובכוונתו לסייע בכינון מערך בין-מדינתי לטיפול בתלונות צרכנים.  

אין בכללי אמון הציבור כדי לפטור עסק מקיום חובותיו על פי דין.

 

הכללים הענפיים בתחום הצרכני מחולקים לשש קטגוריות מרכזיות:

1. הקפדה על אמת והגינות בפרסום

2. גילוי נאות ושקיפות

3. מתן שירות ראוי, גם לאחר השלמת העסקה

4. כיבוד ההגנות הצרכניות בחוק

5. הגינות בעריכת חוזים ובקיומם

6. שמירה על פרטיות