"החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות" או בקצרה: "חוק השקיות"

 

מטרת החוק: 

לעודד אותנו לצרוך פחות שקיות חד פעמיות ולהעדיף שקיות רב-פעמיות ולצמצם את הנזק ששקיות הפלסטיק גורמות לסביבה.

 

על מי חל החוק?

חלק מהוראות החוק חלות רק על "קמעונאי גדול" - עסקים גדולים בתחום רשתות השיווק (הרשימה המלאה מפורסמת באתר הממונה על ההגבלים העסקיים ומופיעה בקישור למטה) וחלק מההוראות חלות על כל מי שעוסק במכר קמעונאי, כולל עסקים אשר פעילותם היא במכר מרחוק (מכר באמצעות הטלפון / האינטרנט).

 

מה אומר החוק?

כל עסק לממכר קמעונאי, כולל עסקים שעוסקים במכר מרחוק, לא יעמידו לרשות לקוחותיהם (בחינם או בתשלום או בכל דרך אחר) שקיות נשיאה מפלסטיק שהעובי שלהן פחות מ-20 מיקרון.

בנוסף, ברשתות השיווק (בסופרמרקטים) לא יעמידו לרשות הלקוחות שקיות חד פעמיות ללא תשלום. על הרשתות לגבות מהלקוחות בעד כל שקית היטל של 10 אג' (מינימום).

את התשלום עבור השקיות יהיה על רשתות השיווק הגדולות לציין בנפרד בחשבונית הקניה (מספר השקיות שנרכש והסכום ששולם בעדן).

את התשלום עבור השקיות החד פעמיות רשתות השיווק יעבירו לקרן שמיועדת לפעילות שמטרתה שמירה על הסביבה (חינוך, הסברה וכו')

 

ענישה:

כל עסק שהעמיד לרשות לקוח (מסר או מכר) שקית חד פעמית שעובייה פחות מ-20 מיקרון חשוף לעיצום כספי בגובה של 1,000 ש"ח, או 2,000 ש"ח לתאגיד, או 5,000 ש"ח לקמעונאי גדול.

בנוסף, רשת שיווק שלא תגבה תשלום עבור שקיות נשיאה חד פעמיות או תגבה פחות מ-10 אג' לשקית, תהיה חשופה לעיצום כספי של עד 40,000 ש"ח.

 

ממתי נכנס החוק לתוקף: 1.1.17

 

ההגדרות בחוק:

"עוסק" – מי שעוסק בממכר קמעונאי של מוצרים, לרבות באמצעות עסקת מכר מרחוק;

"קמעונאי גדול" – קמעונאי גדול כהגדרתו בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014, המנוי ברשימה המתפרסמת לפי סעיף 4 לחוק האמור;

מתוך חוק קידום התחרות בענף המזון:

"4.      (א)  בסימן זה, "רשימה" – רשימה של הספקים הגדולים ושל הקמעונאים הגדולים שהממונה מצא שהתקיימו בהם התנאים כאמור בהגדרות "ספק גדול" ו"קמעונאי גדול", לפי העניין, בשנת הכספים שקדמה למועד הפרסום, ושל מי שהצהיר כי הוא ספק גדול בהתאם להוראות סעיף 12(א).

          (ב)  הממונה יפרסם באתר האינטרנט, עד ל-31 במאי של כל שנה, את הרשימה."

 

לחוק מלא

Tags: