שנת 2013 נפתחה עם מספר תקנות וחוקים מעניינים הצפויים להשפיע על כולנו. מה עוד צפוי לנו השנה?

1. סיכום סך חיובים שנתי בעסקה מתמשכת – תיקון לחוק הגנת הצרכן אשר יכנס לתוקף ביום 1.1.2013 - התיקון לחוק עוסק בפירוט שנתי של כלל החיובים והתשלומים שישלח לצרכן בכל שנה, בחודש מרץ, ויכלול סיכום השנה שחלפה וסיכום החובות של הצרכן.
2. החזר כספי בשל חיוב בסכום עודף בעסקה מתמשכת – תיקון לחוק הגנת הצרכן אשר יכנס לתוקף ביום 1.1.2013 – התיקון לחוק קובע כי במקרה בו ימצא כי נגבה מהצרכן סכום יתר, הצרכן יהיה זכאי לקבל את כספו בתוך 4 ימי עסקים.

3. איסור שיטת ''חיוב – זיכוי'' בסלולר: ביום 1.1.2013 ייכנס לתוקפו תיקון לחוק התקשורת, האוסר על חברות הסלולר לקשור בין חיוב חודשי בגין המכשיר לבין הבות כמו זיכוי על זמן אוויר. החוק אוסר לקשור בין מתן שירותי סלולר לבין רכישה, השכרה, השאלה או החכרה של ציוד קצה (מכשירי טלפון ואביזרים), בין אם בהסכם אחד ובין אם בהסכמים נפרדים, בין אם על דרך של מתן הנחה או על דרך של מתן הטבה אחרת.

4. ההוראה תחול על התקשרויות צרכנים עם חברות הסלולר שיבוצעו החל מיום 1.1.2013.
הפסקת שירות – בהתאם להודעת משרד התקשורת בנושא עדכון רשיונות ספקיות האינטרנט, החל מיום 1.2.2013, צרכן המבקש להתנתק מספקיות האינטרנט יסיים את ההתקשרות בתוך יום עבודה אחד (ולא שלושה ימים כקביעת חוק הגנת הצרכן).

5. איסור גביית עמלה בגין שירותים שנקבע להם תעריף לתשלום על פי דין - ביום 31.7.2013 ייכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן האוסר גבית עמלה בגין שירותים שמחירם מפוקח: תשלום עבור חשבון הטלפון של בזק או תשלום לחברת החשמל. נוסף על האמור, נקבע שעסק הגובה מחיר מפוקח עבור שירות מתמשך יאפשר לצרכן לשלם באחת מן הדרכים האלה: הרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע, הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס אשראי, תשלום במזומן, תשלום בשיק בבנק הדואר או בגוף אחר שנמצא בפריסה ארצית, כפי שמפורט בחוק, ובלבד שאותו גוף לא יגבה עמלה מהצרכן על עצם ביצוע התשלום באמצעותו.

Tags: