אמון הציבור הגיש לוועדה מסמך המרכז את עמדותיו בנוגע להיבטים המרכזיים בהם יש לטפל.

ארגון אמון הציבור הגיש לוועדה מסמך המעלה את ההיבטים המרכזיים בהם צריכה הועדה לטפל. בין הבעיות שמעלה הארגון: בעיית הריכוזיות המשקית והענפית, בעיית מדיניות המיסוי והשכר המעודדים אי שוויון והגדלת פערי הכנסות, יוקר המחיה; כשלי שוק ומדיניות שגויה המעודדים עליית מחירי מוצרי צריכה, שחיקת שירותים ציבוריים, חוסר נגישות למידע אודות זכויות, אי שיווין בחלוקת הנטל בשוק העבודה, תרבות שלטונית והליכי קבלת החלטות לקויים באופן יסודי ועוד.

הצעת ארגון אמון הציבור לוועדת טרכטנברג - לשינוי חברתי-כלכלי - מיפוי בעיות והמלצות לפתרון

Tags: